Biuro Rachunkowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - nowe obowiązki pracodawców
2020-08-02

Trwa wdrażanie Pracowniczych Plany Kapitałowych (PPK) jako kolejnego elementu III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Rodzi to zupełnie nowe obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia emerytalnego swoich pracowników, dotychczas niespotykane w naszym kraju. PPK są bowiem obowiązkowo tworzone przez pracodawców, a pracownicy są do nich automatycznie zapisywani. Mają jednak prawo wystąpienia z PPK (niezłożenie deklaracji o wystąpieniu z PPK skutkuje automatycznym uczestnictwem w nim). Tak więc PPK są obowiązkowe dla pracodawców i dobrowolne dla pracowników, przy czym pracownik musi pisemnie wyrazić wolę rezygnacji z PPK, a nie wolę przystąpienia do PPK (brak rezygnacji oznacza automatyczne przystąpienie do PPK - tzw. automatyczny zapis).

Według obecnie obowiązującego harmonogramu, firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (na dzień 30.06.2019) oraz te zatrudniające co najmniej 20 osób (na dzień 31.12.2019) mają obowiązek:
- w terminie do 27.09.2020 wybrać wspólnie z reprezentacją pracowników instytucję finansową, która będzie prowadzić w zakładzie pracy PPK,
- w terminie do 27.10.2020 podpisać z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK,
- w terminie do 10.11.2020 podpisać z wybraną instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK.

Pozostałe firmy, czyli te zatrudniające poniżej 20 pracowników, wyżej wymienione obowiązki muszą wypełnić odpowiednio w terminie do: 23 marca 2021 (wybór instytucji wspólnie z reprezentacją pracowników), 23 kwietnia 2021 (podpisanie umowy o zarządzanie PPK) oraz 10 maja 2021 (podpisanie umowy o prowadzenie PPK). 

Jeśli pracodawca nie dokona wyboru instytucji do zarządzania i prowadzenia PPK w porozumieniu z pracownikami w przewidzianym wyżej terminie, zobowiązany jest dokonać tego wyboru samodzielnie. Jednak z racji odpowiedzialności związanej z wyborem instytucji finansowej do prowadzenia PPK, która będzie gromadzić i inwestować środki finansowe pracowników z przeznaczeniem na ich emeryturę przed dziesiątki lat, w interesie obu stron, tj. pracodawcy i pracowników, jest dokonanie tego wyboru na drodze wspólnego porozumienia.

Wprowadzać PPK nie musi mikroprzedsiębiorca, któremu wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK. Mikroprzedsiebiorca to zgodnie z Ustawą Prawo Przedsiębiorców podmiot, który w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto poniżej 2 mln EUR.

Składki na PPK finansują wspólnie pracownicy i pracodawcy. Składka podstawowa wynosi 2,0% podstawy wymiaru (wynagrodzenia brutto) po stronie pracownika (dla osób zarabiających do 1,2-krotności najniższego wynagrodzenia może zostać obniżona do 0,5%) i 1,5% (bez względu na kwotę wynagrodzenia) po stronie pracodawcy. Dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków ustawowych, państwo zasili rachunek uczestnika PPK kwotą 250 zł tytułem tzw. opłaty powitalnej  oraz kwotą 240 zł co roku (tzw. dopłata roczna). Tak więc to pracownik decyduje o tym, że przystępuje (a faktycznie rezygnuje) do PPK. Uczestnictwo pracownika w PPK oznacza konsekwencje finansowe nie tylko dla niego, ale również dla pracodawcy. Poza składką podstawową pracownik może zadeklarować opłacanie składki dodatkowej na PPK w kwocie do 2,0% wynagrodzenia brutto, a pracodawca do 2,5% wynagrodzenia. Przy czym fakt, że pracownik opłaca składkę dodatkową na PPK nie zobowiązuje do wnoszenia tej składki przez pracodawcę. 

Instytucją zajmującą się wdrożeniem PPK jako elementu III filaru systemu emerytalnego jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który uruchomił stronę internetową poświęconą tej tematyce: https://www.mojeppk.pl/ 

Wykaz instytucji finansowych, uprawnionych do prowadzenia PPK, można znaleźć na stronie https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Klientów CDE Biuro Rachunkowe, zobowiązanych do wdrożenia PPK i oczekujących wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu. 

Słowa kluczowe: PPK, Radomsko, biuro rachunkowe, CDE